top of page

Recuperarea rapidă a unei sume de bani (2) Cererea de valoare redusă

Updated: May 1


Procedura cu privire la cererile de valoare redusă reprezintă, alături de procedura ordonanței de plată (despre care am scris aici), un mod de recuperare rapidă și mai puțin costisitoare a unei sume de bani, costul parcurgerii acestei proceduri fiind minim.
Ca regulă generală, pentru a putea recupera o sumă de bani (sau orice altă creanță), indiferent de proveniența acesteia, în cazul în care debitorul nu își execută obligația de bunăvoie, creditorul este nevoit să recurgă la procedura executării silite. Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului și numai în baza unui titlu executoriu.

În vederea obținerii unui titlu executoriu, creditorul poate urma calea procedurii de judecată de drept comun (obișnuite) ori poate apela la procedura specială privind cererile de valoare redusă, procedură care, datorită condițiilor suplimentare ce trebuie respectate, care simplifică procedura, se soluționează de urgență, în sensul că sunt eliminate anumite etape ale procesului (părțile nefiind nevoite, de principiu, să se prezinte în fața instanței de judecată), iar durata de soluționare a litigiului este mult redusă față de procedura de drept comun.

I. Costurile și durata procedurii privind cererea de valoare redusă

Cât de reduse sunt costurile și durata procedurii privind cererea de valoare redusă față de procedura de drept comun?

În ce privește costurile, acestea ajung să pară nesemnificative în unele cazuri în procedura privind cererea de valoare redusă. Astfel, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei, costurile constau într-o taxă de timbru de 50 lei, iar dacă valoarea cererii depășește 2.000 lei, într-o taxă de timbru de 200 lei (stabilite astfel de art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 80/2013).

În aceste cheltuieli nu este inclus onorariul avocațial, acesta urmând a se stabili de comun acord, în funcție de complexitatea cauzei.

În ce privește durata procesului (luând în calcul circuitul intern al dosarului, nivelul de încărcare al instanței, precum și alți factori, ca de exemplu perioadele de tranzit ale comunicărilor dintre părți și instanța de judecată) procedura privind cererea de valoare redusă permite obținerea titlului executoriu în aproximativ 5-6 luni de la data introducerii cererii. Comparativ cu procedura de drept comun (obișnuită), care poate dura chiar ani de zile, procedura privind cererea de valoare redusă este mult mai rapidă. Recomandăm, așadar, utilizarea acestei proceduri ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

II. Condițiile

Nu în orice situație se poate apela la procedura privind cererea de valoare redusă, ci numai atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii, nu depăşeşte suma de 10.000 lei la data sesizării instanţei (50.000 lei până la data de 22.07.2023, potrivit art. 8 şi art. 20 din Legea nr. 220/2022 privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19).

Așadar, prin procedura privind cererea de valoare redusă se urmărește recuperarea unei sume de bani în cuantum maxim de 10.000 lei (50.000 lei până la data de 22.07.2023).

Procedura privind cererea de valoare redusă nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici în ceea ce priveşte răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice.

De asemenea, nu se aplică cererilor referitoare la:
a) starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice;
b) drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie;
c) moştenire;
d) insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare;
e) asigurări sociale;
f) dreptul muncii;
g) închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani;
h) arbitraj;
i) atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea.

III. Procedura de judecată a cererii de valoare redusă

Procedura de drept comun (obișnuită) și procedura privind cererea de valoare redusă au un caracter alternativ.

Astfel, dacă instanţa de judecată este sesizată cu o cerere potrivit procedurii de drept comun (obișnuite), aceasta va fi soluţionată potrivit regulilor generale de soluționare a litigiilor, cu excepţia cazului în care reclamantul, cel mai târziu la primul termen de judecată, solicită în mod expres aplicarea procedurii speciale privind cererea de valoare redusă.

Dacă, însă, cererea nu poate fi soluţionată potrivit procedurii privind cererea de valoare redusă, instanţa judecătorească îl informează pe reclamant în acest sens, iar dacă reclamantul nu îşi retrage cererea, aceasta va fi judecată potrivit procedurii de drept comun (obișnuite).

Instanța competentă este judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul debitorul.

Reclamantul declanşează procedura cu privire la cererea de valoare redusă prin completarea formularului de cerere şi depunerea la instanţa competentă.

Procedura cu privire la cererea cu valoare redusă se desfășoară numai în scris și nu este necesar ca părțile să se prezinte în fața instanței de judecată.

Cererea se judecă, de regulă, pe baza documentelor justificative depuse părți. Totuși, instanţa de judecată poate încuviinţa părților să se folosească şi de alte probe, cu condiția ca acestea să nu necesite cheltuieli disproporționat de mari faţă de valoarea cererii.

Instanţa va pronunţa şi redacta hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informaţiilor necesare sau, după caz, de la dezbaterea orală.

Hotărârea este executorie, astfel că procedura de executare silită poate fi începută de îndată.

Comments


bottom of page