top of page

Recuperarea rapidă a unei sume de bani (1) Ordonanța de plată

Updated: May 1


Procedura ordonanței de plată este cea mai rapidă modalitate de recuperare a creanțelor de la debitori, alături de procedura privind cererile de valoare redusă (despre care am scris aici). De asemenea, procedura ordonanței de plată este mult mai puțin costisitoare decât procedura obișnuită, costul parcurgerii acestei proceduri fiind minim.


Ca regulă generală, recuperarea unei sume de bani (sau oricărei alte creanțe), indiferent de proveniența acesteia, în cazul în care debitorul nu își execută obligația de bunăvoie, este necesar ca creditorul să recurgă la procedura executării silite. Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului și numai în baza unui titlu executoriu.

Pentru a obține un titlu executoriu și a recupera rapid o sumă de bani, creditorul poate urma calea procedurii de judecată de drept comun (obișnuite) ori poate apela la procedura specială a ordonanței de plată, procedură care, datorită condițiilor suplimentare ce trebuie respectate, care simplifică procedura, se soluționează de urgență, în sensul că sunt eliminate anumite etape ale procesului (necomunicarea întâmpinării către creditorul reclamant și neformularea unui răspuns la întâmpinare), iar durata de soluționare a litigiului este mult redusă față de procedura de drept comun.

I. Costurile și durata procedurii

Cât de reduse sunt costurile și durata procedurii față de procedura de drept comun?

În ce privește costurile, acestea ajung să pară nesemnificative în unele cazuri în procedura ordonanței de plată. Astfel, indiferent de valoarea creanței, costurile constau într-o taxă de timbru de 200 lei (stabilită astfel de art. 6 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013), precum și în contravaloarea transmiterii prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, a unei somații către debitor, adică aproximativ 10 lei, în funcție de greutatea scrisorii.

În aceste cheltuieli nu este inclus onorariul avocațial, acesta urmând a se stabili de comun acord, în funcție de complexitatea cauzei.

Așadar, vor fi aceleași costuri indiferent dacă valoarea creanței este de 10.000 lei sau de 1.000.000 lei. Comparativ, în procedura de drept comun, valoarea taxei de timbru raportat la o creanță de 10.000 lei este de aproximativ 600 lei, iar raportat la o creanță de 1.000.000 lei este de aproximativ 13.600 lei.

În ce privește durata procesului, în cazul în care debitorul nu contestă creanţa prin întâmpinare, ordonanţa de plată va fi emisă în termen de cel mult 45 de zile de la introducerea cererii. Totuși, acest termen este unul de recomandare, astfel că depășirea sa este posibilă. De altfel, chiar și dacă debitorul ar contesta creanța prin întâmpinare, însă instanţa, ca urmare a verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, precum şi a declaraţiilor părţilor, constată că pretenţiile sunt întemeiate, poate emite ordonanța de plată în interiorul acestui termen.

Din practică, putem spune că un termen minim realist (luând în calcul circuitul intern al dosarului, nivelul de încărcare al instanței, precum și alți factori, ca de exemplu perioadele de tranzit ale comunicărilor dintre părți și instanța de judecată) de obținere a titlului executoriu este de aproximativ 3 luni de la data introducerii cererii.

Comparativ cu procedura de drept comun (obișnuită), care poate dura chiar ani de zile, procedura ordonanței de plată este mult mai rapidă.

Recomandăm, așadar, utilizarea acestei proceduri ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

II. Condițiile

Nu în orice situație se poate apela la procedura ordonanței de plată, ci numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
1. creditorul să fie îndreptățit la plata unei sume de bani; așadar, nu în cazul oricărei creanțe se poate apela la procedura ordonanței de plată, ci numai dacă este vorba despre o sumă de bani;
2. creanța (constând într-o sumă de bani) trebuie să fie:
- certă, adică să nu poată fi pusă la îndoială existența sa;
- lichidă, adică să fie determinat sau să poată fi determinat cuantumul exact al sumei de bani datorate de debitor;
- exigibilă, adică suma de bani să fie ajunsă la scadență;
3. creanța să rezulte dintr-un înscris (contract civil, statut, regulament etc.) însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

III. Etapele procedurii ordonanței de plată

1. Etapa prealabilă

Această etapă constă în transmiterea unei somații debitorului printr-o scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, prin care i se pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea somației. Așa cum am precizat și mai sus, costul transmiterii somației este de aproximativ 10 lei, în funcție de greutatea plicului.

Somația poate fi transmisă și prin intermediul executorului judecătoresc, însă costurile în acest caz vor fi mai mari, onorariul executorului judecătoresc putând ajunge la câteva sute de lei.

2. Procedura de judecată

Dacă debitorul nu plăteşte în termenul de 15 zile acordat prin somație, creditorul se poate adresa instanței de judecată în vederea emiterii ordonanţei de plată, prin care instanța va obliga debitorul la plata sumei de bani într-un anumit termen.

Instanța competentă – unde trebuie introdusă cererea de emitere a ordonanței de plată?

Instanța competentă este aceeași ca și în cazul procedurii obișnuite. De regulă, instanța competentă este cea în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, iar, în funcție de valoarea cererii, aceasta poate fi judecătoria ori tribunalul. În cazul în care părțile au stabilit prin înscris ca o anumită instanță să fie competentă pentru soluționarea litigiilor provenind din acel înscris, cererea de ordonanță de plată se va introduce la acea instanță.

Desfășurarea procesului – ce informații trebuie să conțină cererea de emitere a ordonanței de plată și cum se desfășoară procedura în fața instanței de judecată?

Cererea privind ordonanţa de plată trebuie să cuprindă suma ce reprezintă obiectul creanţei, suma ce reprezintă dobânzile aferente sau alte despăgubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii.

Așa cum am arătat și mai sus, dacă obligația de plată a unei sume de bani este purtătoare de dobânzi, acestea trebuie solicitate prin cerere.

Pe lângă dobânzi, pot fi pretinse și obținute despăgubiri pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor de bani.

Procedura în fața instanței de judecată se desfășoară cu citarea părților pentru termenul de judecată stabilit de către instanță.

Procedura ordonanței de plată se poate finaliza prin emiterea de către instanța de judecată a ordonanței de plată, care este executorie.

Așadar, creditorul poate începe procedura executării silite imediat după obținerea ordonanței de plată, nefiind nevoit să aștepte soluționarea cererii în anulare.Comments


bottom of page