top of page

Contestarea procesului-verbal de contravenție

Updated: May 1


La constatarea săvârșirii unei contravenții, agenții constatatori încheie un proces-verbal. Procesul-verbal se încheie și se comunică persoanei vizate de acesta, de regulă, pe loc. Pot exista, însă, și cazuri în care încheierea și comunicarea procesului-verbal la momentul constatării contravenției nu sunt posibile.


În cât timp trebuie aplicată sancțiunea contravențională?

Este important de știut că sancțiunea amenzii contravenționale poate fi aplicată (adică procesul-verbal trebuie încheiat) în termen de maximum 6 luni de la data săvârșirii faptei. Încheierea procesului-verbal cu depășirea acestui termen duce la anularea sa de către instanța de judecată.

În cât timp trebuie comunicat procesul-verbal de contravenție?

De asemenea, legea prevede și un termen de comunicare a procesului-verbal de la încheierea sa. Astfel, dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii (de la data încheierii procesului-verbal), persoana vizată (contravenientul) nu mai poate fi constrânsă să execute sancțiunea contravențională. Este, însă, necesară sesizarea instanței de judecată în vederea anulării procesului-verbal.

Care sunt sancțiunile contravenționale?

Sancțiunile contravenționale în domeniul circulației pe drumurile publice se împart în sancțiuni principale și sancțiuni complementare.

Sancțiunile principale sunt amenda și avertismentul.

Sancțiunile complementare sunt următoarele:
a) aplicarea punctelor de penalizare;
b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;
c) confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop;
d) imobilizarea vehiculului;
e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului;

Amenda este cea mai des întâlnită dintre sancțiunile contravenționale principale și constă în sancționarea financiară a contravenientului.

Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.

Sancțiunea se stabilește de către agentul constatator proporțional cu gradul de pericol social al faptei săvârșite.

Lipsa căror date atrage anularea procesului-verbal?

Procesul-verbal trebuie să cuprindă obligatoriu o serie de informații, în lipsa cărora, instanța de judecată va anula procesul-verbal. Acestea sunt:
- numele și prenumele agentului constatator;
- numele, prenumele și CNP-ul contravenientului (în cazul în care contravenientul este o persoană juridică, denumirea și sediul);
- fapta săvârșită;
- data săvârșirii faptei;
- semnătura agentului constatator.

Așadar, dacă lipsește oricare dintre aceste elemente, instanța de judecată va anula procesul-verbal. Instanța va putea analiza și din oficiu existența unui motiv de nulitate determinat de lipsa vreunuia dintre aceste elemente.

De asemenea, instanța de judecată va putea anula procesul-verbal de contravenție și în cazul lipsei altor elemente, însă numai dacă petentul dovedește vătămarea care i s-a adus prin omiterea acelui element, precum și faptul că vătămarea nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal de contravenție. Sunt astfel de cazuri cele în care sunt omise din procesul-verbal următoarele:
- data şi locul unde este încheiat;
- numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
- numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului,
- descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
- indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
- indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
- posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
- termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.

Cum se contestă procesul-verbal de contravenție?

Procesul-verbal de contravenție poate contestat în instanță, atât pentru motivele de nelegalitate arătate mai sus, cât și pe motivul netemeiniciei procesului-verbal, respectiv în situația în care o persoană a fost sancționată în mod incorect de către agentul constatator.

Plângerea împotriva procesului-verbal trebuie făcută în termen de 15 zile de la momentul înmânării sau comunicării procesului-verbal. Introducerea plângerii la instanța de judecată suspendă executarea sancțiunilor dispuse prin procesul-verbal. Așadar, atât sancțiunea principală (a amenzii, de regulă), cât și sancțiunea complementară (spre exemplu, a suspendării dreptului de a conduce pe o anumită perioadă) nu vor fi executate până la soluționarea definitivă a cauzei.

Plângerea se introduce la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost săvârșită fapta (spre ex. dacă fapta a fost săvârșită în București, Sectorul 3, plângerea se introduce la Judecătoria Sectorului 3 București). Potrivit unei modificări legislative trimise spre promulgare, plângerea va putea fi introdusă și la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul contravenientul.

Ce se întâmplă dacă plângerea este admisă?

În cazul în care plângerea este admisă de instanța de judecată, procesul-verbal este anulat, iar sancțiunea (principală și/sau complementară) nu se mai execută.

Dacă amenda a fost achitată, aceasta se va recupera de la direcția de impozite și taxe locale.

Pe de altă parte, dacă plângerea este respinsă și nu a fost achitată amenda în cuantumul redus de jumătate din minimul prevăzut de lege, va trebui achitată integral amenda prevăzută în procesul-verbal, deoarece termenul de 15 zile avut la dispoziție pentru achitarea a jumătate din minimul prevăzut de lege nu se suspendă odată cu înregistrarea plângerii la instanța de judecată.

Prin urmare, în cazul în care considerați că există motive de contestare a procesului-verbal de contravenție sau doriți ca prin formularea plângerii contravenționale să beneficiați de suspendarea executării sancțiunii principale a amenzii și/sau a sancțiunii complementare (de ex. de suspendare a dreptului de a conduce), este important să achitați jumătate din minimul prevăzut de lege și să formulați plângerea contravențională înăuntrul termenului de 15 zile.

În orice caz, fiecare situație poate fi diferită și este important să acționați în conformitate cu prevederile legale și cu sfaturile avocaților specializați în domeniul dreptului contravențional pentru a lua cea mai bună decizie în funcție de circumstanțele fiecărei situații.

Commentaires


bottom of page