top of page

Drept civil și procesual civil
Drept comercial

Dreptul civil este principala ramură a dreptului privat și reglementează raporturile (patrimoniale şi  nepatrimoniale) dintre persoane fizice şi/sau persoane juridice, aflate pe poziţii de egalitate juridică.

Dreptul procesual civil reglementează în detaliu fazele şi etapele pe care le poate parcurge un proces civil.

Dreptul comercial este ansamblul de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorâte din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi executare de lucrări, precum şi raporturilor juridice la care participă profesioniştii care au calitatea de comerciant.

Vă oferim servicii juridice complexe, în aspecte precum:

​1 / Proprietatea privată

 • Acțiuni privind apărarea dreptului de proprietate (revendicare imobiliară și mobiliară);

 • Acțiuni în grănițuire și fixarea semnelor de hotar;

 • Acțiuni de partaj și alte acțiuni privind proprietatea comună;

 • Acțiuni având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate în temeiul uzucapiunii și accesiunii;

 • Acțiuni posesorii exercitate în vederea prevenirii ori înlăturării oricărei tulburări a posesiei sau, după caz, restituirii bunului;

 • Acțiuni privind dezmembrămintele dreptului de proprietate privată (dreptul de superficie, dreptul de servitute, dreptul de uzufruct, uzul și abitația);

​2 / Carte funciară

 • Acțiuni de carte funciară (înscrierea drepturilor tabulare, notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice, rectificarea înscrierilor de carte funciară);

​3 / Moștenire legală și moștenire testamentară

 • Consultanță în vederea stabilirii cotelor succesorale, identificarea activului și pasivului succesoral, moștenire legală, moștenire testamentară;

 • Partaj succesoral/ieșire din indiviziune;

 • Acțiuni privind raportul donațiilor, reducțiunea liberalităților excesive;

4 / Contracte

 • Redactarea și revizuirea contractelor (contract de vânzare, contract de locațiune/închiriere, contract de mandat, contract de împrumut, contract de tranzacție);

 • Consultanță în vederea încheierii unor contracte;

 • Asistență și reprezentare la negocierea și încheierea contractelor;

 • Asistență și reprezentare la negociere în vederea soluționării pe cale amiabilă a disputelor și redactarea tranzacțiilor;

 • Acțiuni în răspundere civilă contractuală (în cazul nerespectării clauzelor contractuale) ori delictuală (în vederea reparării prejudiciului cauzat prin fapte ilicite); 

 • Acțiuni privind nulitatea, rezilierea, rezoluțiunea ori denunțarea unilaterală a contractelor;

 • Acțiuni de recuperare a creanțelor, redactare notificări, somații și convocări adresate debitorului;

​5 / Procedură civilă. Reprezentare în instanță în procedura de drept comun și proceduri speciale, respectiv:

 • Procedura ordonanței președințiale;
 • Procedura ofertei de plată și consemnațiunii;
 • Procedura ordonanței de plată;
 • Cereri de valoare redusă;
 • Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept;

 

/ Drept comercial

 • Litigii în care sunt implicate societăți ori litigii între asociați/acționari;

 • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a autorităților sau instituțiilor publice, a organelor nejudiciare în faza pre-contencioasă, a notarilor publici sau executori judecătorești, precum și în interacțiunea cu persoane fizice/juridice sau alte entități);

 • Consultanță în drept societar (înființarea, modificarea ori dizolvarea unei societăți, interacțiunea cu ONRC etc.) - mai multe detalii aici.

bottom of page